top of page

Individueel

Privacy

“Somaya” verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kan u terecht bij Verstyn Somaya op www.somaya.be of info@somaya.be.


Privacy principe
Aangezien uw privacy belangrijk is voor “Somaya”, verwerk ik uw gegevens alleen met inachtneming van de volgende principes:


- Ik gebruik uw persoonlijke gegevens altijd op een eerlijke, betrouwbare en transparante manier voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

- U hebt het recht om duidelijk geïnformeerd te worden over hoe ik uw persoonlijke gegevens gebruik.
- Ik zal altijd transparant zijn over de gegevens die ik verzamel en de manier waarop ik ze gebruik.
- Ik zal alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen misbruik en om deze veilig te houden.


Verzameling en verwerking van uw gegevens


Het verzamelen van jouw gegevens kan gebeuren via verschillende kanalen:


- Website;
- Nieuwsbrief;
- Infosessie, workshop;
- Individuele sessie;
- Vraagstelling via e-mail;
- Beurs;
- Persoonlijk contact met uitwisseling van gegevens.


Welke gegevens verzamel ik over jou?


In het algemeen worden de identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum) verzameld.
Bij bedrijven en organisaties kunnen soms extra gegevens opgevraagd worden (o.a. ondernemingsnummer) om de facturatie correct uit te voeren.


Bij individuele sessies en bij bepaalde groepssessies worden soms meer gegevens opgevraagd zoals:


mutualiteit, rijksregisternummer; gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese,
behandeling, …); evt. gegevens over je familieleden; gegevens over opleiding en vorming; geluids- “of
beeldopname.

Waarom verzamel ik die gegevens?
“Somaya” verzamelt en verwerkt deze gegevens in functie van klantenbeheer: opvolging van administratie, opvolgen van aanvragen/inschrijvingen, beantwoorden van vragen, facturatie, op de hoogte houden van diensten via nieuwsbrief of gepersonaliseerde mail.


In de privépraktijk verzamel ik jouw gegevens om jou een adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om mogelijks prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.


Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om jouw zorg te kunnen verlenen.


In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt/klant een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.
Worden de gegevens met anderen gedeeld?


“Somaya” draagt jouw privacy hoog in het vaandel en deelt jouw gegevens niet aan derden. Ook in de privépraktijk vallen al jouw gegevens onder het principe van beroepsgeheim. Ik deel ze dan enkel met anderen -met jouw toestemming- en indien dat geoorloofd is, zoals:


- indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, school, …), of


- indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid,
de mutualiteit), of
voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …) wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen
vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Bewaring van uw gegevens
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en bijhouden van patiëntendossier i.f.v. het RIZIV).
Deze website en cookies. 

 

De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden.
 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking en bezwaar van persoonsgegevens De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en kan bezwaar maken tegen de verwerking.


In de praktijk kan je als patiënt verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die ik van jou bewaar. Indien je jouw patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan Somaya Verstyn richten. Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist zijn in het patiëntendossier, te rectificeren.

bottom of page